Regulamin – Sambucus Kids

Regulamin

Imprint: Sirowa Poland sp. z o.o.

Dokument opublikowany przez:

SIROWA POLAND sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
Tel.: 48 22 518 58 00
Fax: 48 22 518 58 09
Email: [email protected]

SIROWA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
03-931 Warszawa, ul. Poselska 11, Polska
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119845,

NIP: 9511883293, REGON: 013287052
kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł

 

Regulamin Witryny

 1. Zastrzeżenia prawne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.sambucuskids.pl i www.sambucuskids.com (dalej: „Witryna”). Niniejszy Regulamin może być swobodnie odtwarzany, kopiowany oraz drukowany.

Użytkownik zapewnia, że nie będzie korzystać z Witryny w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem lub zakazanych w ramach niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpoczęcie korzystania z Witryny będzie interpretowane jako wyrażenie zgody na warunki określone Regulaminem bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji Regulaminu użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Witryny.

Witryna prowadzona jest przez SIROWA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poselska 11, 03-931 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119845, NIP: 9511883293, REGON: 013287052, kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł („SIROWA”).

Zebrane na stronach naszej Witryny informacje zostały opracowane w bardzo staranny sposób i są przez cały czas poszerzane i aktualizowane. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, materialne lub niematerialne szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z umieszczonych na stronach Witryny informacji. Nie ponosimy też odpowiedzialności z tytułu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Witryny. Korzystanie z Witryny odbywa się na osobiste ryzyko użytkownika z wyjątkiem sytuacji, gdy w sposób umyślny lub z rażącym niedbalstwem publikowane są nieprawidłowe informacje. W związku z tym, że nie gwarantujemy braku obecności wirusów komputerowych, od użytkownika oczekuje się podjęcia stosownych środków zabezpieczających w celu zapewnienia własnej ochrony.

Mamy prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i zakresie zmian i poprawek do podawanych na stronach Witryny informacji bez konieczności powiadomienia przed ich wprowadzeniem ani też po ich wprowadzeniu.

 1. Informacje biznesowe i informacje o produktach

Prezentowane na stronach Witryny informacje mają charakter informacyjno-promocyjny dotyczący środków spożywczych, tj. suplementów diety – Sambucus Kids. Podanych informacji nie można traktować jako odpowiednika profesjonalnych porad medycznych lub innego rodzaju porad specjalistycznych do użycia w ich zastępstwie. Użytkownik nie powinien podejmować działań w oparciu o te informacje bez uprzedniego zasięgnięcia odpowiedniej profesjonalnej porady. W szczególności żadnej informacji zamieszczonej w Witrynie nie należy rozumieć jako sugestii, iż: (1) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej, (2) nawet osoba zdrowa przyjmując suplement diety poprawi swój stan zdrowia, (3) nieprzyjmowanie suplementu diety może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby, (4) suplementy diety mogą być stosowane jako substytuty (zamienniki) zróżnicowanej diety.

 1. Hiperłącza

Oprócz prezentowania naszych własnych informacji umieszczamy na Witrynie również linki do zewnętrznych stron internetowych. Treść i struktura zewnętrznych stron internetowych pozostają poza naszą kontrolą. Nie zapewniamy, że informacje prezentowane na stronach zewnętrznych Witryn są dokładne lub poprawne. Zamieszczone linki nie stanowią również jakiejkolwiek formy aprobaty, wsparcia lub potwierdzenia treści prezentowanych na powiązanych linkami stronach. Za informacje, opinie i fakty prezentowane na powiązanych linkami stronach internetowych odpowiedzialni są poszczególni autorzy tych stron. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za bezpieczeństwo techniczne tych linków ani też stron docelowych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zaistniałe zarówno na skutek korzystania z informacji na tych hiperłączach jak i korzystania z samych hiperłączy.

 1. Korzystanie z Witryny, ograniczenie do osobistego i niekomercyjnego użytku

W celu korzystania z Witryny użytkownik musi posiadać sprawny dostęp do Internetu. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik może korzystać z Witryny bez konieczności rejestracji, a korzystanie z Witryny jest bezpłatne i dobrowolne.

O ile nie określono inaczej, treści zamieszczone w Witrynie mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, zwielokrotniać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek treści uzyskanych z Witryny, w szczególności jakichkolwiek informacji, utworów, zdjęć, filmów uzyskanych z Witryny.

Użytkownik może wyświetlać oraz z zastrzeżeniem wyraźnie określonych ograniczeń lub obostrzeń dotyczących konkretnego materiału, elektronicznie kopiować, pobierać i drukować fragmenty materiałów z różnych miejsc Witryny wyłącznie do własnego użytku o charakterze niekomercyjnym. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania umieszczonych na stronach Witryny materiałów, w tym między innymi modyfikacja, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, ponowna publikacja, wyświetlanie lub przesyłanie treści Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SIROWA są  surowo wzbronione.

 1. Prawa autorskie

SIROWA zwraca uwagę, że w Witryna zawiera treści chronione prawem, w szczególności utwory chronione prawem autorskim oraz dobra chronione prawem własności przemysłowej. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, przysługujących SIROWA lub osobom trzecim. Nieuprawniony użytek może stanowić naruszenie przepisów właściwego prawa i niniejszego Regulaminu. Użytkownik niniejszym zgadza się na bezpośrednie względem niego egzekwowanie praw przez właścicieli treści.

 1. „Prawa autorskie do logo” i/lub „Znaki firmowe”

Logo, logotypy, nazwy marek lub znaki firmowe używane na stronach tej Witryny są chronione i mogą być chronione przez ich właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. SIROWA jest ich właścicielem lub uzyskała pozwolenie na ich użytkowanie na stronach Witryny. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (łącznie określane jako „Znaki”) są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi i stanowią własność SIROWA lub innych odpowiednich właścicieli, którzy udzielili SIROWA prawa i licencji do korzystania z nich.

 1. „Prawa autorskie do zdjęć” i/lub „Prawa autorskie do obrazów”

Zdjęcia, obrazy lub filmy użyte na stronach Witryny są chronione przez właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W wymaganych przypadkach SIROWA jest ich właścicielem lub uzyskała zezwolenie/licencję na ich użytkowanie na stronach Witryny.

 1. „Prawa autorskie do tekstu(-ów)”

Tekst(y) użyte na stronach Witryny są chronione lub mogą być chronione przez ich właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W wymaganych przypadkach SIROWA jest ich właścicielem lub uzyskała pozwolenie/licencję na ich użytkowanie na stronach Witryny.

 1. Zgłoszenia naruszeń prawa autorskiego

SIROWA szanuje własność intelektualną innych osób. O to samo zwracamy się do naszych użytkowników i osób odwiedzających Witrynę. Osoby, które uważają, że ich dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, proszone są o dostarczenie SIROWA określonych poniżej informacji. Należy pamiętać, że zgłoszenie musi dla zachowania swojej skuteczności zawierać wszystkie z poniższych informacji:

 1. odręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;
 2. opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które zdaniem zgłaszającego zostały naruszone;
 3. opis miejsca, gdzie znajduje się materiał, który w opinii zgłaszającego stanowi naruszenie praw autorskich;
 4. adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej zgłaszającego oraz wszelkie inne informacje pozwalające SIROWA skontaktować się ze zgłaszającym;
 5. oświadczenie zgłaszającego o wyrażanym w dobrej wierze przekonaniu, że na zakwestionowane wykorzystanie nie pozwala właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel lub prawo;
 6. złożone przez zgłaszającego pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczenie, że powyższe informacje, które zostały zawarte w zawiadomieniu, są dokładne i że zgłaszający naruszenie jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich należy kierować: na następujący adres pocztowy: SIROWA POLAND sp. z o.o. ul. Poselska 11 03-931 Warszawa lub na następujący adres mailowy: [email protected] (prosimy o wpisanie w temacie „Strona internetowa www.sambucuskids.pl i/lub www.sambucuskids.com zawiadomienie o naruszeniu praw”.)

 1. Procedura reklamacyjna

Reklamacje związane z Witryną powinny być kierowane na adres [email protected].

Wszystkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz opis problemu.

SIROWA ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji SIROWA niezwłocznie zawiadomi użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 1. Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny zawarte są w Polityce prywatności.

 1. Postanowienia ogólne

SIROWA zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Witryny lub zaprzestania jej prowadzenia, także bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.

SIROWA ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o dacie wejścia w życie Regulaminu (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują polskie przepisy.

Jeżeli jedno lub więcej niż jedno z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się obecnie lub w przyszłości nieważne, to wówczas pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowają pełną ważność i skuteczność.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na stronach Witryny informacji lub też samej Witryny, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej [email protected].

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, np. dostosować reklamy do swoich preferencji.
Podczas przeglądania tej strony pliki cookie będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Dostępne tutaj

Zgadzam się
Dystrybutor w Polsce
SIROWA POLAND Sp. z o.o.
Poselska 11, 03-931 Warszawa
Producent
Pamex Pharmaceuticals GmbH
In der Stelzbach 1, 65618 Selters-Eisenbach, Niemcy